Taal Actief groep 6 Spelling 8 les 1 ( bakker )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 taal actief spelling
Schrijf de woorden in lettergrepen op.
afzetting
af-zet-ting
ellendig
sommige
apparaat
voorzitter
oppasser
oppervlak
tenslotte

Vul de rijen in:
lettergrepen
korteklank
twee dezelfde medeklinkers
woord
aan-pas-sing
a
ss
aanpassing
be-man-ning
mid-del-punt
pro-gram-ma
bin-nen-lands
i
nn
in-te-res-sant
on-der-tus-sen
u
in-ge-wik-keld


Schrijf het woord op met twee dezelfde medeklinkers.
oppa__er
tenslo__e
besli__ing
afze__ing
aanpa__ing
beze__ing
intere__ant
voorzi__er
ondertu__en
mi__elpunt