Taal Actief groep 6 Spelling 7 les 4 ( keuken, boeken )

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal actief spelling groep 6 taal actief spelling
Schrijf de woorden op. (aan elkaar)
ar-moe-de
armoede
aard-bei-en
fei-ten
fa-brie-ken
bui-ten-ge-woon
kie-zer
dui-zend
koe-pel
dui-vel
on-der-zoe-ker
ge-voe-lens
ge-brui-ken
in-hou-den
oe-ver
ge-bie-den
ge-tui-ge-nis

Zet de woorden in het meervoud
oerwoud
oerwouden
oer-wou-den
seizoen
sei-zoe-nen
vliegtuig
vlieg-tui-gen
feit
fei-ten
boek
boe-ken
inhoud
in-hou-den
gebruik
ge-brui-ken
gebied
ge-bie-den
aardbei
aard-bei-en
fabriek
fa-brie-ken

Vul de rijen in:
woord
tweetekenklank
medeklinker die volgt
lettergrepen
wenkbrauwen
au
w
wenk-brau-wen
fabrieken
k
inhouden
ou
gevoelens
l
oe
on-der-zoe-ker
buitengewoon
bui-ten-ge-woon
getuigenis
g
armoede
d
t
kwa-li-tei-ten