Taalverhaal.nu - Groep 8 woordpakket 1

  
TaalverhaalNUTaalverhaalNU Taal actief

TaalverhaalNUGebruik de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. ...
hele werkwoord ik-vorm (t.t.) tegenwoordige tijd verleden tijd (v.t.)
schenkenik schenkjij jij
brekenik jij jij
stelenik wij jij stal
ik streef jij?jij
antwoordenik hij jij
wenkenik jij jij wenkte
herhalenik jij?jij herhaalde
ik beproefjij wij beproefden
voedenik jij wij
stampenik jij wij stampten
verdwalenik zij wij
peinzenik jij jij peinsde
onthoudenik jij jij
kruipenik jij?wij kropen
betrappenik zij zij
kneuzenik hij jij kneusde
lijdenik jij jij
ik grijpjij jij
ontsnappenik ontsnapjij jij
strijdenik jij strijdtjij
ik knijpknijp jij? jij?
gebruikenik jij gebruiktjij
aarzelenik aarzeljij aarzeltjij aarzelde
verbazenik verbaasjij wij verbaasden
bespiedenik bespiedjij jij
huilenik huiljij huiltwij
regelenik regeljij jullie
zwevenik jij jij