Taal op maat 2 - groep 4 nummer 24

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf de woorden in de goede kolom.
vloei - fraai - prooi - nooit - bloeit - naait - zwaait - dooit - knoeit
snoeit - kraai - ooit - gooit - draai - foei - maait - groei - plooi
oei aai ooi


 Schrijf de rijmwoorden op.
groeit - bl...bloeithooi - str...
kraai - s...roeit - st...
ooit - n...roei - f...
bloei - vl...kraait - w...
saai - z...gooi - f...


 Vul in en schrijf de woorden op. Kies uit: aai - ooi - oei
st...stoeis...m...t
g...tst...tkn...t
fr...pr...schr...
str...dr...tspr...t